Polityka prywatności

Nota prawna

Zgodnie z ustawą 34/2002 de 11 lipca o usługach dla społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym informujemy, że właścicielem strony jest firma FERMAX ELECTRÓNICA, S.A.U. (w dalszej części Fermax), NIP [C.I.F.] A 46 036 554 z siedzibą w Walencji, Hiszpania, Avenida Tres Cruces, 133, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców miasta Walencji nr 13-6-1967, TOM 104, KARTA 171, STRONA 1.346.

Kontakt z nami możliwy jest pod ww. wskazanym adresem, poprzez formularz kontaktowy lub e-mail wysłany na adres: fermax@fermax.com.

© 2014 FERMAX ELECTRÓNICA, S.A.U. Zakaz powielania w części lub w całości.

Wejście na stronę oznacza znajomość i zgodę na poniższe warunki.

Ochrona danych

Firma Fermax pragnie poinformować użytkowników strony internetowej o swojej polityce dotyczącej przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników i klientów gromadzonych w celu wyświetlania strony, korzystania z oferowanych na niej usług, a także na portalach społecznościowych i za pomocą innych środków cyfrowych.

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych podlega zapisom ROZPORZĄDZENIA (UE) PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz innym obowiązującym przepisom prawa.

Firma Fermax będzie ponosić odpowiedzialność i zapewniać poufność oraz bezpieczeństwo tylko w odniesieniu do danych osobowych przekazywanych przez użytkownika za pośrednictwem strony internetowej, przy czym nie będzie odpowiadać za przetwarzanie i późniejsze wykorzystanie danych przez podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz społeczeństwa informacyjnego, działające poza stroną internetową.

Kiedy zbierane są dane osobowe użytkowników na stronie internetowej?

Firma Fermax informuje użytkowników, że gromadzenie danych osobowych może być realizowane zasadniczo poprzez wysyłanie e-maili na adres fermax@fermax.com pod warunkiem, że w takiej wiadomości zostaną zawarte jakieś informacje o charakterze osobowym, a także za pośrednictwem formularzy zamieszczonych w przyszłości przez firmę Fermax na stronie internetowej oraz na innych, na których firma Fermax wskazana będzie jako Administrator zgromadzonych danych.

Firma Fermax informuje użytkowników strony internetowej, że obowiązek lub dobrowolność podawania danych zostanie wcześniej wskazany.

W przypadku, gdy firma Fermax ma nie przetwarzać danych osobowych, prosimy o powstrzymanie się od uzupełniania formularzy dostępnych na stronie internetowej. W każdym razie, w sposób wyraźny i czytelny informuje się o warunkach gromadzenia danych i celach, do których będą wykorzystywane, o obowiązku lub dobrowolności ich przekazania, o prawach przysługujących użytkownikowi, o warunkach korzystania z tych praw oraz o wszelkich innych koniecznych informacjach dodatkowych.

Pod pojęciem przetwarzania danych rozumie się operacje i procedury techniczne o charakterze zautomatyzowanym lub nie pozwalające na gromadzenie, zapisywanie, przechowywanie, opracowywanie, modyfikowanie, blokowanie i usuwanie oraz przekazywanie danych wynikających z wiadomości, zapytań, korespondencji i przekazów.

Cel gromadzenia i przetwarzania danych

W odniesieniu do danych osobowych przekazanych e-mailem i/lub w wypełnionych na stronie formularzach, będą one przetwarzane w następujących celach:

 1. KONTAKT: udzielanie odpowiedzi na wiadomości; obsługa wniosków o informacje; włączanie osoby prywatnej lub firmy, dla której osoba taka pracuje, do listy kontaktów; ułatwianie przyszłych relacji handlowych lub obsługa obecnie istniejących relacji handlowych; przesyłanie koniecznych wiadomości za pośrednictwem użytkowników; wysyłanie koniecznych dokumentów lub zamówionych informacji; oraz utrzymywanie dostępu do historii relacji handlowych i wiadomości.
   
 2. CV: Obsługa przesłanych aplikacji i zarządzanie procesami rekrutacji w spółce w okresie przechowywania CV.
   
 3. NEWSLETTER: przesyłanie informacji handlowych i wiadomości dotyczących naszych produktów i usług (Global News i Tech Channel).
   
 4. CELE ZAWODOWE: Do utworzenia konta dającego dostęp do Sekcji Prywatnej i przekazywania informacji i usług tam dostępnych.
   
 5. PLIKI COOKIES: W zakresie dotyczącym celów stosowania plików cookies prosimy o sprawdzenie naszej “Polityki plików cookies”.

W odniesieniu do danych gromadzonych w trakcie połączenia, cele ich dalszego przetwarzania są następujące:

       a. REJESTRACJA POŁĄCZENIA: Nagrywanie rozmów, których celem jest           ocena jakości usług.

Zautomatyzowane decyzje indywidualne

Firma Fermax nie stosuje procesów podejmowania całkowicie zautomatyzowanych decyzji w celu nawiązywania, prowadzenia lub kończenia relacji umownych z klientami. W celu oferowania produktów i/lub usług zgodnych z zainteresowaniami i poprawienia doświadczeń użytkownika na podstawie przekazanych informacji możemy opracować "profil handlowy". Jednakże na podstawie tego profilu nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

Podstawa prawna

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika wyrażona przy akceptacji Polityki Prywatności i Polityki plików cookies oraz podanie danych.

Podstawa prawna w przypadku danych gromadzonych w związku z połączeniem opierałaby się na zgodzie osoby do której dane te należą, wyrażonej w momencie połączenia.  

Użytkownik w każdej chwili może odwołać zgodę.

Bezpieczeństwo

Podczas przetwarzania danych osobowych Administrator zobowiązuje się do zapewnienia i ochrony swobód obywatelskich i podstawowych praw osób fizycznych włączonych do plików, a w szczególności, ich honoru i poszanowania życia rodzinnego i prywatnego, zobowiązując się w tym sensie do przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do utrzymania w absolutnej tajemnicy wszelkich informacji o użytkownikach.

Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane w innych celach niż te, dla których zostały tutaj zgromadzone lub wskazane w innym dokumencie bądź umowie wiążącej strony na osobnych warunkach.

Dane nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym niewskazanym w obowiązujących przepisach, chyba że za zgodą użytkowników.

Administrator podejmie wszelkie środki celem zapewnienia, że każda osoba działająca pod jego nadzorem i mająca dostęp do danych, będzie mogła je przetwarzać tylko zgodnie z instrukcjami Administratora, chyba że prawo UE lub krajów członkowskich wskazuje inaczej.

Administrator danych osobowych informuje użytkowników, że mając na uwadze stan rozwoju technicznego, koszty wdrożenia, charakter, zasięg, kontekst oraz cele przetwarzania danych, a także ryzyko związane z prawdopodobieństwem i stopniem zmian w zakresie dotyczącym praw i wolności osób fizycznych, Administrator lub osoba odpowiedzialna za dane zastosuje odpowiednie środki techniczne i administracyjne celem zapewnienia stosownego poziomu zabezpieczeń względem danego ryzyka.

Jakość danych

Podawane na stronie internetowej lub w formularzu dane powinny być dokładane i aktualne, przy czym na użytkownikach spoczywa obowiązek ich aktualizacji.

Korzystanie z praw

Administrator danych osobowych informuje, że użytkownicy mogą skorzystać z prawa do dostępu, poprawienia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych za pomocą poniższych środków:

 1. Użytkownik w celu skorzystania z powyższych praw powinien wysłać pismo wraz z kopią dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości na poniższy adres: Fermax, Valencia - España, Avenida Tres Cruces, 133. Ww. pismo powinno zawierać następujące informacje:
 • Imię i nazwisko użytkownika
 • Prośbę, której pismo dotyczy
 • Adres korespondencyjny, datę i podpis użytkownika
 • Dokumenty potwierdzające wniosek, jeśli dotyczy.
 1. E-mailem na adres privacidad@fermax.com, wysyłając wiadomość z adresu zarejestrowanego w naszej bazie. Powyższa wiadomość powinna zawierać takie same informacje, jak te podane w poprzednim punkcie.

Firma Fermax informuje użytkowników, że mogą skorzystać z tych praw tylko osobiście, dlatego też wyłącznie użytkownik może skorzystać z praw dotyczących danych osobowych, których jest właścicielem. Jednakże w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się, by upoważniony przedstawiciel użytkownika skorzystał z powyższych praw pod warunkiem załączenia do ww. pisma dokumentu potwierdzającego takie umocowanie.

Firma Fermax informuje, że korzystanie z ww. praw przez osobę trzecią nieupoważnioną przez użytkownika może oznaczać popełnienie przestępstwa wyjawienia tajemnicy, o którym mowa w punkcie drugim art. 197 Kodeksu karnego podlegającego karze więzienia w wymiarze od jednego do czterech lat i grzywnie w wymiarze dwudziestu czterech miesięcy stawki dziennej, niezależnie od innych skutków w związku z działaniami podjętymi na drodze cywilnej lub administracyjnej, do których prawo mają zarówno użytkownik będący właścicielem danych jak i sama firma Fermax.

Okres przechowywania

Dane identyfikacyjne są przechowywane przez okres trwania umowy z klientem, do czasu posiadania zarejestrowanej usługi lub do czasu zgłoszenia rezygnacji i usunięcia danych z zachowaniem minimalnego okresu przewidzianego prawem.

Z drugiej strony, dane osobowe zebrane w trakcie z rozmowy telefonicznej będą przechowywane przez 30 dni.

Zgromadzone dane będą usunięte, kiedy nie będą już potrzebne lub istotne dla celów, dla których zostały podane lub zarejestrowane. W przypadku, gdy zgromadzone dane będą miały być wykorzystywane w innym celu niż wskazany, konieczne będzie udzielenie wcześniejszej zgody przez zainteresowanych.

Niepełnoletni

Jeśli użytkownik jest osobą niepełnoletnią, firma Fermax informuje o konieczności posiadania zgody rodziców, opiekunów lub reprezentantów prawnych w celu przekazania swoich danych osobowych, w związku z czym firma Fermax prosi o powstrzymanie się od korzystania z poczty elektronicznej i/lub uzupełniania formularzy bez zgody rodziców, opiekunów lub przedstawicieli prawnych, przy czym firma Fermax nie ponosi odpowiedzialności za działania niepełnoletniego.

Zalecenia dla użytkowników

Firma Fermax zaleca użytkownikom korzystanie z ostatnich wersji programów komputerowych ze względu na ich lepsze zabezpieczenia.

Podobnie firma Fermax zaleca użytkownikom stosowanie dostępnych zabezpieczeń (bezpieczne serwery, szyfrowanie, podpis cyfrowy, zapory itp.) w celu ochrony poufności i integralności danych w wymaganym zakresie z uwagi na zagrożenia związane z podszywaniem się pod inną osobę lub naruszeniem tajemnicy korespondencji.

Firma Fermax przypomina użytkownikom, że Internet nie zawsze jak tak bezpieczny, jakbyśmy chcieli, dlatego też należy wdrażać konieczne i odpowiednie środki techniczne w celu uniemożliwienia nieupoważnionego przetwarzania danych.

Firma Fermax informuje użytkowników, że zawsze przy podawaniu osobistych informacji w Internecie w poczcie elektronicznej, grupach tematycznych, na forach dyskusyjnych itp. należy pamiętać, że informacje te mogą być gromadzone i przetwarzane w celach nieprzewidzianych przez użytkownika, w związku z czym firma Fermax zaleca zapoznanie się z polityką poufności i prywatności obowiązującą na odwiedzanych stronach internetowych.

Firma Fermax informuje użytkowników, że korzystanie z poczty elektronicznej w Internecie nie jest bezpieczne z wyjątkiem przypadków stosowania szyfrowania. Wiadomości e-mail i fora dyskusyjne mogą być sfałszowane i tworzone przez osoby podszywające się pod inne osoby, o czym zawsze należy pamiętać podczas korzystania z nich. W przypadku, gdy adres e-mail nie ma być publikowany, należy wprowadzić ustawienia w przeglądarce w taki sposób, aby nie pozostawiać adresu na odwiedzanych serwisach.

Firma FERMAX nie przyjmuje ani nie uwzględnia niezamówionych propozycji związanych z jej działalnością handlową, włączając m.in. propozycje kampanii reklamowych, logotypów, nazw, procesów, produktów, promocji, usług, haseł reklamowych i technologii. W związku z powyższym firma FERMAX prosi o powstrzymanie się od wysyłania takich propozycji. Jednocześnie prosimy o powstrzymywanie się od wysyłania dzieł twórczych, projektów, wersji demo, wzorów, planów, zdjęć lub oryginalnych próbek. Firma FERMAX przyjęła niniejszą politykę w celu uniemożliwiania składania roszczeń z tytułu nieautoryzowanych kopii ww. niezamówionych pomysłów, podczas gdy w rzeczywistości firma opracowała je niezależnie albo nawet znacznie wcześniej niż przesłana, niezamówiona propozycja. W przypadku przesłania niezamówionych propozycji informujemy, że firma FERMAX może wykorzystać przekazane w takich wiadomościach koncepcje, pomysły, wynalazki, know-how lub techniki do różnych celów, włączając opracowanie, wytworzenie lub sprzedaż produktów, usług bądź programów. Firma FERMAX może to zrobić bez żadnego obowiązku uznania roszczeń z tego tytułu.

Aktualizacja polityki prywatności

Może okazać się konieczna aktualizacja niniejszej Polityki Prywatności, w związku z czym należy okresowo ją sprawdzać, a jeśli to możliwe, za każdym razem przy wchodzeniu na stronę internetową, aby być na bieżąco informowanym o wszelkich gromadzonych informacjach i ich przetwarzaniu. Nasza Polityka Prywatności dostępna jest na dole strony. Mimo powyższego, będziemy informować o wszelkich zmianach w niniejszej Polityce dotyczących przetwarzania danych.

Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 21 maja 2018 r.