ZAKOŃCZENIE LINII DUOX

ZAKOŃCZENIE LINII DUOX

Referencja: 3255

W przypadku instalacji DUOX niezb?dny jest monta? adaptera linii, którego zadaniem b?dzie adaptacja linii transmisyjnej. Urz?dzenie wyposa?one jest w mostek umo?liwiaj?cy dopasowanie linii w zale?no?ci...

Opis

W przypadku instalacji DUOX niezb?dny jest monta? adaptera linii, którego zadaniem b?dzie adaptacja linii transmisyjnej. Urz?dzenie wyposa?one jest w mostek umo?liwiaj?cy dopasowanie linii w zale?no?ci od rodzaju instalacji.


Ograniczony rozmiar umo?liwia instalacj? w szafkach elektrycznych. Urz?dzenie mo?e by? przykr?cone bezpo?rednio do ?ciany.

Specyfikacje Techniczne

Zasilanie: niewymagane.

Zu?ycie energii: 0 mA

Temperatura pracy: od -10?C do 55?C


Wymiary: 44 x 44 x 26 mm (wysoko?? – szeroko?? – g??boko??).

Waga: 0,0275 kg

Rozmiary opakowanego produktu: 6,3x2,4x9 cm

EAN 13: 8424299032559